Synligt lärande påverkar elevernas resultat

synligt_larandeHär sammanfattar jag presentationen ”Synligt lärande” av Jan Håkansson vilket i sin tur en sammanfattning av världens största forskningsöversikt om vad som påverkar elevers inlärning utförd av den Nya Zeeländska forskaren John Hattie

Hattie menar att nästan allt vi gör i skolan har positiv effekt på inlärningen, men att effekten varierar stort och att vi ofta satsar pengar och tid på insatser som har försumbar betydelse. För att elevernas lärande ska förbättras väsentligt behövs medvetna strategier för att förbättra framförallt undervisningen, eftersom detta ger den enskilt största effekten.

Hatties studie ”Visible learning” bygger på så kallad effektforskning och Hattie har dragit en gräns vid effektstorleken (d) d=0,4. Åtgärder som ger större effekt än d=0,4 menar Hattie är effektiva.

Eleven

När det gäller faktorer som har med eleven själv att göra kan hem och skola i hög grad vara med och påverka i en positiv riktning.

Faktorer med stora effekter

Självskattning av betyg (1,44) ger den största effekten i hela studien, detta innebär att  god kännedom om målen och sin egen förmåga gynnar lärandet. Även Tidigare kunskaper (0,67) och Koncentration, envishet och engagemang (0,48) samt Motivation (0,48) har god effekt.

Faktorer med små effekter

Elevernas personlighet (0,19), Kön (0,12) och Kost (0,12) har endast försumbara effekter. Enligt Hattie finns inga kognitiva skillnader mellan könen när det gäller lärande, skillnaden i resultat beror snarare på förväntningar och kultur.

Hemmet

Föräldrarnas förväntningar och ambitioner är det som betyder mest i hemmiljön.

FAKTORER MED STORA EFFEKTER

Hemmiljö (0,57) och Socioekonomisk status (0,57) är de två viktigaste faktorerna i hemmet. Här innefattas intellektuell stimulans, lekmaterial, sociala position, familjens inkomst och utbildning.

FAKTORER MED SMÅ EFFEKTER

Hur familjen är uppbyggd, Familjestruktur (0,17) har liten effekt, TV-tittande (-0,18) har en negativ effekt på inlärningen.

Skolan

Den viktigaste faktorn i skolan är ett tryggt klassrumsklimat utan störningsmoment.

FAKTORER MED STORA EFFEKTER

Snabbare studiegång (0,88) där eleverna läser kurser avsedda för äldre elever är positiva för lärandet. Studiero (0,80), är viktig faktor liksom Känsla av positivt sammanhang i klassrummet (0,53) och Kamratpåverkan (0,53).

FAKTORER MED SMÅ EFFEKTER

Nivågruppering (0,12) ger liten effekt, likaså åldersblandade klasser (0,04), att Gå om en årskurs (-0,16) och Byte av skola (-0,34) har negativ effekt.

Läraren

En bra lärare har passion, är beredd att bygga relationer till eleverna, att engagera sig i deras kunskapsutveckling och förväntar sig goda resultat.

FAKTORER MED STORA EFFEKTER

Videoanalys av undervisningen (0,88) har den högsta effekten. Att läraren (mikro)fortbildas enligt modellen, teori, övning, återkoppling, har stor påverkan. Lärares tydlighet i undervisningen (0,75) och Förtroendefulla relationer lärare – elev (0,72) påverkar också i hög grad lärandet.

FAKTORER MED SMÅ EFFEKTER

Generell Lärarutbildning (0,11) och Lärares ämneskunskaper (0,09) har försumbara effekter på elevernas lärande. Dock kan ämneskunskaper göra att man lättare kan individanpassa undervisningen.

Läroplan och utvecklingprogram

Systematiska förändringar i kursplanerna ger effekt, men det viktigaste är naturligtvis hur lärarna genomför förändringarna i sin undervisning.

FAKTORER MED STORA EFFEKTER

Olika lässtödjande insatser som Ordförrådsprogram (0,67) och Program för upprepad läsning (0,67) ger god effekt.

FAKTORER MED SMÅ EFFEKTER

Aktiviteter vid sidan av undervisningen (0,17) och Perceptions- och motorikprogram (0,08) ger väldigt liten effekt på elevernas prestationer.

Undervisningen

En undervisning som utgår från att man känner till hur och vad eleven lär sig är framgångsrik. Det är också viktigt att läraren har flera olika undervisningsstrategier i beredskap.

FAKTORER MED STORA EFFEKTER

Framåtsyftande, kontinuerlig feedback; Tillhandahållande av formativ bedömning (0,90) ger den bästa effekten. Mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd (0,77) ger god effekt, det kan t ex vara undervisning och träning i studiestrategier. Kommunikativ/ömsesidig undervisning (0,74), där eleven övergår till att själv leda användningen av t ex lässtrategier är effektivt. Likaså Återkoppling på prestationer (0,73), enligt de tre frågorna ”Vart är jag på väg?”, ”Hur går det för mig?” och ”Vad är nästa steg?”, detta gäller både för lärare och elever. Samarbetslärande (0,59) lyfts också fram som en framgångsfaktor.

FAKTORER MED SMÅ EFFEKTER

Begåvningsanpassad undervisning (0,19), och webbaserad undervisning ger låga effekter, vid webbundervisning saknas ofta tidsmässigt anpassad återkoppling. Distansundervisning (0,09) kan fungera lika bra som klassundervisning, men har försumbara positiva effekter, detsamma gäller att eleverna själva får välja sina kurser, Elevkontroll över lärandet (0,04). Även om det kan öka motivationen ökar inte prestationen.

Sammanfattning

Riktningsvisare för utbildning av yppersta kvalitet är enligt Hattie

  • Det lärare vet kan och gör påverkar lärandet mycket
  • Lärare ska vara instruktiva, påverkande, omhändertagande, aktivt och passionerat engagerade i undervisning och lärande
  • Läraren bör vara medveten om hur eleven tänker och skicklig nog att ge relevant feedback till eleven
  • Läraren behöver veta målen för sin undervisning och ta reda på hur det går för eleverna att nå målen
  • Läraren behöver erbjuda eleverna idéer och strategier för att själva konstruera kunskap
  • Skolmiljön behöver vara tillåtande så att misstag och utforskande kan bli en del av lärandet.

Och hur kommer IT in i bilden?

IT kan givetvis användas för att tydliggöra mål för eleverna, att synliggöra deras kunskaper och framsteg, att ge feedback och att aktivera dem som lärresurser för varandra. Det är det som är modern formativ bedömning i praktiken.

Ladda ner rapporten ”Synligt lärande” från SKL och läs resten 🙂

Annons

Jag är fyrabarnsfar, lärare och IT-pedagog.

Märkta med: , , , , , ,
Publicerat i Lärresurser
4 kommentarer på “Synligt lärande påverkar elevernas resultat
  1. Peder Andersson skriver:

    Tack Andreas för en bra sammanställning 🙂

  2. […] I slutändan handlar allt inom skola om att lyckas nå eleven och handleda denne vidare genom utbildningssystemet mot uppsatta mål. För att lyckas med detta behöver man, enligt Hattie, synliggöra lärandet. För några år sedan publicerades det en studie kring vad som är framgångsrikt, “Synligt lärande”. IT och datorer i sig kan inte skapa ett framgångsrikt synligt lärande, men med hjälp av dessa verktyg som hjälpmedel kan man. Andreas Skog sammanfattade det kort i sin blogg. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

andreas skog nätkärlek
Arkiv

%d bloggare gillar detta: